CO2-reductie

CO2-reductie

Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorg voor een leefbare omgeving en zorg voor een goed milieu. Armada neemt de verantwoordelijkheid voor de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

 

Armada staat voor duurzaam leveren en installeren, optimaal gebruik en recycling van materialen en energiezuinig ontwerpen, produceren en installeren.

 

Carbon Footprint-analyse

De Carbon Footprint-analyse geeft inzicht in welke activiteiten tijdens de gehele levensduur de grootste bijdrage leveren aan de emissies van broeikasgassen. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht en inzicht van de emissies in de totale keten.

 

Naast de initiatieven die reeds in de eerdere jaren zijn gestart, benoemt Armada elk jaar een aantal aanvullende speerpunten. Middels de PDCA-cyclus wordt voortgang hiervan bewaakt en worden waar nodig aanpassingen aangebracht.

 

Plan van aanpak Herstel
Het Energiebeleid wordt doorgevoerd en opgevolgd. Er vindt periodieke communicatie en ad hoc communicatie plaats en het onderwerp wordt gepromoot. De genomen maatregelen dragen wel bij aan reductie, maar vanwege fluctuerend verbruik zijn deze lastig meetbaar. De reductieresultaten lopen terug. Het blijkt steeds lastiger om de doelstelling te behalen. Daarnaast geeft de steeds betere kwaliteit van de verbruiksgegevens een verhogend effect. Onderzocht zal worden of de geringe effecten op aspecten zoals water en papier vervangen kunnen worden door andere aspecten zoals Inkoop of Verkoop. Er zijn initiatieven om de registratiewijze te verbeteren, onder andere door deze bij de betreffende afdeling te leggen. Ook zal gekeken worden of we in scope 3 initiatieven kunnen nemen.

 

Besloten om twee andere scope-3 aspecten te selecteren, nkoop en verkoop, zoals ook in de kwantificering scope 3 is voorgesteld. Daarmee verwachten we meer/andere mogelijkheden te krijgen om reductie te continueren. Een ander blijvend aandachtspunt is de fluctuerende afvalstroom, waar we nog wel reductiemogelijkheden verwachten, onder andere door betere scheiding.

 

Verder blijft de aandacht gericht op scope 1 en 2 aspecten, echter zijn er geen grote sprongen te verwachten. Die zouden wel behaald kunnen worden door onder andere zonnecellen op het pand of elektrische auto's. Hierover gaan we echter in gesprek voor de komende scope tot en met 2022. Vanwege deze veranderde inzichten en mogelijkheden hebben we een nieuw reductiemogelijkhedenplan opgesteld en nieuwe reductiedoelen bepaald. Deze zullen de komende jaren gemonitord en gestimuleerd worden om daarmee reductie te realiseren. 

 

Speerpunten

Armada Mobility heeft de ambitie om de CO2 uitstoot in de periode tot en met 2022 met circa 3,26%. te reduceren. De speerpunten reductie CO2-uitstoot, hebben onder andere te maken met besparingen met betrekking tot productie, verwarming en verlichting. Daarnaast gaat Armada ook aandacht besteden aan reductiemogelijkheden op andere plaatsen in de keten. Hierbij denkt Armada onder andere aan terugdringing van totale afval en met de aspecten inkoop en verkoop.

 

CO2 reductiebeleid (3C)

Energiereductiebeleid voor het CO2 reductiebeleid van Armada Mobility. Zie hieronder bij het kopje 'CO2-reductiedoelstellingen'.

 

Kwantificering scope 3 emissies

Kwantificering scope 3 emissies voor het het kwanitficeren van de emissies.

 

 

CO2-reductieprogramma

                                      Reductiedoelstellingen resp energiemanagementprogramma

CO2-reductiedoelstellingen

Armada Mobility is zich bewust van de milieuaspecten van haar activiteiten en producten en de verantwoordelijkheid daarvoor. Armada zal alles doen, wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, om materiële en milieuschade te voorkomen. Daarnaast streeft zij er naar het energieverbruik terug te dringen door het optimaliseren van de productieprocessen, de inzet van energiezuinige productiemiddelen en het terugdringen van het afval.

 

Taken, verantwoordelijkheden en tijdbestek