Inzicht CO2-footprint

Het berekenen van een CO2-footprint van de bedrijfsvoering, van een product, project of proces is tegenwoordig gemeengoed. Er zijn mondiale normen beschikbaar om dit te standaardiseren. Een juist opgezette CO2-footprint is de basis voor het reductiebeleid van Armada. Het is een essentieel onderdeel van het totale organisatiebeleid.

 

Met behulp van een CO2 -footprint kan een organisatie inzicht krijgen in de totale uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door de organisatie, een proces of product. Op basis van de CO2-footprint van Armada zijn er bepaalde reductiedoelstellingen opgesteld.

 

Geïntegreerd managementsysteem

De CO2-Prestatieladder van Armada is een onderdeel van het geïntegreerd managementsysteem. Eisen vanuit wet- en regelgeving welke voor Armada relevant worden geacht, zijn dan ook opgenomen in dit systeem.

 

Beleid

Armada is zich bewust van de milieuaspecten van haar activiteiten en producten en de verantwoordelijkheid daarvoor. Zij zal alles doen, wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, om materiële schade en milieuschade te voorkomen. 


Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Voldoen aan wetgeving en relevante regels.
  • Een continue bewaking van kwaliteit, arbo- en milieueffecten van de bedrijfsvoering en mogelijkheden tot verbetering en preventieve acties structureel inbouwen.
  • Armada houdt bij alle beslissingen naast economische, financiële, technische en sociale aspecten, tevens rekening met de belangen van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
  • De uitvoering van het beleid zal onderwerp van gesprek zijn in zowel het overleg met de personeelsvertegenwoordiging, het KAM-overleg als in het reguliere overleg met van de lijn- en staforganisatie.
  • Armada zal dit beleid mede inhoud geven door het opzetten, implementeren en onderhouden van zorgsystemen op de deelgebieden kwaliteit, arbo en milieu. Hiertoe zullen met vaste regelmaat controles uitgevoerd en beoordeeld worden ten aanzien van de opvolging van de afgesproken regels op de genoemde deelgebieden.
  • Armada zal zich er voor inspannen dat het beleid bij het personeel bekend is en dat de medewerkers de verantwoordelijkheden, procedures en instructies begrijpen.
  • Dit beleid zal openbaar toegankelijk zijn en nader uitgewerkt worden in de jaarlijks op te stellen plannen.

 

3.B.2 Energiemanagementprogramma, conform NEN-EN-ISO 50001

Klik hier voor inzage in het CO2 handboek van Armada Mobility.

Carbon footprint

 

 CO2 Uitstoot Armada Mobility

 

 CO2 footprint 2018 H1 609 tCO2

 

CO2 footprint 2018 H1 522 tCO2 

 

CO2 footprint 2019 H1 590 tCO2

 

CO2 footprint 2019 H2 577 tCO2

 

CO2 footprint 2020 H1 517 tCO2

 

Trendlijn 2015 - 2020 H1